คู่มือประชาชน


> 1. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

> 2. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การเพิ่ม ประเภทอาหาร / การย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร / การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น การเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตหรือ สถานที่เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลดเครื่องจักร

> 3. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)

> 4. การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร

> 5. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร

> 6. การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน

> 7. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การแก้ไขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร/ แก้ไขที่อยู่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร/ เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ/ เปลี่ยน เพิ่ม หรือลดผู้ดำเนินกิจการ/ยกเลิกหรือแก้ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร/ การเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล

> 8. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การขอเพิ่ม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานที่เก็บ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังเพิ่ม-ลดเครื่องมือเครื่องจักร

> 9. การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร

> 10. การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร

> 11. การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ

> 12. การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร

> 13. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

> 14. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร (เฉพาะสีผสมอาหารจากการแบ่งบรรจุ)

> 15. การขออนุญาต และขอแก้ไขผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการจดทะเบียนอาหาร แบบ สบ.5 , สบ.6 (แบบต้องแจ้งสูตร)

> 16. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการจดทะเบียนอาหาร และแจ้งรายละเอียดอาหาร แบบ สบ.7 (กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร) และการขอแก้ไขรายละเอียดอาหาร แบบ สบ.8 โดยระบบ E-submission

> 17. การอนุญาตโฆษณาอาหาร

slot gacor 4d slot anti rungkad slot demo pragmatic freechip 5000 slot online slot dana slot 88 slot dana slot pulsa TENAR4D TENAR4D INFOINDOBET RTP SLOT MAXWIN TENAR4D GALERI4D demo slot situs judi slot online slot dana gacor slot gacor maxwin slot pulsa 5000 slot88 slot anti rungkad slot88 slot gacor slot dana gacor judi slot online slot pulsa 5000 slot gacor maxwin demo slot