งานการเงินและบัญชี

  แบบเบิกงบกลาง

> แบบ 7129 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

> แบบ 7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

> แบบ 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

> ทะเบียนคุมเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

  แบบเบิกจ่าย

> แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม

> แบบประมาณการค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม

> แบบประมาณการค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

> การเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง

> ฟอร์มสัญญาการยืมเงิน

> ฟอร์มขออนุมัติเบิก

> ฟอร์มใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ

> ฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

> ฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

> ขออนุมัติเบิกค่าผ่านทางพิเศษ

> ฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

> ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

> ฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

> แบบส่งคืนเงินยืม

> แบบแจ้งค่าใช้จ่ายในการประชุม

> แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการประชุม

> แบบการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน

> แบบขออนุมัติจัดประชุม

> หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลา

> แบบสรุปเบิกค่าตอบแทน ฉ 11

> ใบขอรับเงินค่าตอบแทน ฉ 11

> แบบตรวจสอบสิทธิ พ.ต.ส.

> ตารางขอรับเงิน พ.ต.ส.

> แบบขอรับเงิน พ.ต.ส.

> หน้างบใบสำคัญประกอบหลักฐานการเบิก

> ขั้นตอนนำส่งเงินค้ำประกันสัญญาให้ สสจ ฝาก

  แบบอื่นๆ

> แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนระบบ KTB Corporate Online

> แบบลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงิน กบข. ประจำปี 2561 ทางอีเมล (e-statement)

> ตัวอย่างการกรอกแบบ

> เอกสารการเบิก

> แบบการขอใช้เช็ค

> หนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญ

> แบบการชำระเงิน bill payment

> แบบการชำระเงินเบิกเกินส่งคืน

> แบบรายงานรับ-จ่ายเงินบริจาค(สำหรับ สสอ และ รพสต)

> บันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายเงิน (ที่ รพ.สต/สสอ./รพ. ส่งมาขออนุมัติที่ สสจ.)

  เอกสารการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน

    > กระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

    > วิธีปฏิบัติการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (สำหรับหน่วยงานของรัฐ)

ปค. ๔

    > แบบ ปค. 4

    > คำอธิบายแบบ ปค. 4

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

    > ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ปค. ๕

    > ปค.5

    > คำอธิบายแบบ ปค. 5

แบบติดตาม ปค.๕

    > แบบติดตาม ปค. 5

    > คำอธิบายแบบติดตาม ปค. 5

ตัวอย่างคำสั่งควบคุมภายใน

    > คำสั่งคณะทำงานจัดวางและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย)

แบบประเมิน

    > กระดาษทำการควบคุมภายใน-IA-01

แบบสอบถาม

    > แบบสอบถามการควบคุมภายใน

  เอกสาร Covid-19

    > เบิกค่าตอบแทน OT COVID-19 สำหรับ สสอ. และรพสต.

    > เบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย COVID-19

slot gacor 4d slot anti rungkad slot demo pragmatic freechip 5000 slot online slot dana slot 88 slot dana slot pulsa TENAR4D TENAR4D INFOINDOBET RTP SLOT MAXWIN TENAR4D GALERI4D demo slot situs judi slot online slot dana gacor slot gacor maxwin slot pulsa 5000 slot88 slot anti rungkad slot88 slot gacor slot dana gacor judi slot online slot pulsa 5000 slot gacor maxwin demo slot