กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

  งานจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

> แบบฟอร์มการขอจริยธรรมงานวิจัย

  งานพัฒนาบุคลากร (HRD)

> แบบฟอร์มการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ

> คู่มือระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญารับทุน และสัญญาลาศึกษา

> แบบคำร้องขยายเวลาศึกษาต่อ

  งานบริหารบุคคล (HRM)

> บันทึกรายงานตัวปฏิบัติราชการ (กรณีย้าย/โอน เข้า)

> ใบลา

> ใบย้าย

> ขอโอน

> แบบฟอร์มขอย้ายเปลี่ยนสายงาน

> แบบขอลาออก

> แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ

> แบบคำร้องขอบัตรข้าราชการ

> แบบคำร้องขอบัตรข้าราชการบำนาญ

> แบบคำร้องขอบัตรลูกจ้าง

> แบบคำร้องขอบัตรพนักงานราชการ

> แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

> แบบฟอร์ม บันทึกรายงานตัวกลับจากลาศึกษาต่อ

> แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

> ใบลาออก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

> ข้อมูลจำนวนผู้ที่ปฏิบัติงานจริงของส่วนราชการที่รับย้าย หรือรับไว้ปฏิบัติราชการ

> แบบขออนุญาตไปต่างประเทศของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

> แบบประเมินบุคคลและผลงาน

      1. ขั้นตอนการขอรับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ

        1.1 แบบขอรับการประเมินบุคคล(ชี้ตัว) ชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ

        1.2 แบบฟอร์มการจัดทำผลงานวิชาการระดับชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ

        1.3 แบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิด

        1.4 หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงาน

        1.5 การเผยแพร่ผลงานระดับชำนาญการพิเศษ

        1.6 เอกสารขอนับระยะเวลาเกื้อกูลกับตำแหน่ง

      2. แบบประเมินเลื่อนชำนาญงานอาวุโส

> คู่มือขอบำนาญด้วยตัวเอง

      1. ลงทะเบียนผ่าน Mobile App

      2. ลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

      3. ขั้นตอนการขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบ

> แบบฟอร์มขอ กพ.7

> คู่มือการใช้งานระบบ Non HR

      คู่มือการใช้งานระบบ Non HR

      คู่มือการดูหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนจากระบบ Non HR

slot gacor 4d slot anti rungkad slot demo pragmatic freechip 5000 slot online slot dana slot 88 slot dana slot pulsa TENAR4D TENAR4D INFOINDOBET RTP SLOT MAXWIN TENAR4D GALERI4D demo slot situs judi slot online slot dana gacor slot gacor maxwin slot pulsa 5000 slot88 slot anti rungkad slot88 slot gacor slot dana gacor judi slot online slot pulsa 5000 slot gacor maxwin demo slot