กฎหมาย/ระเบียบ/แนวทาง

> หนังสือเวียน ก.พ.

> ระเบียบ ก.พ.

> ระเบียบพัสดุ

> ระเบียบการเงินการคลัง

> บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

> มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามสายงานและระดับ(พรบ.2551)

> มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ สป.สธ.

> การส่งแบบประเมินผลงาน(ประเภทตำแหน่งวิชาการ)

กฎหมายน่ารู้

> ประกาศ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2558

> พรบ.การสาธารณสุข 2535

> พรบ.การประกอบโรคศิลปะ

> พรบ.ข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ 2551

> พรบ.ข้าราชการพลเรือนฯ2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

> พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 2560

> พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551

> พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560

> พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

> พรบ.พลเรือนฯ2551 ภาษาอังกฤษ

> พรบ.ยา 2510

> พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 2559

> พรบ.สถานพยาบาล 2541

> พรบ.อาหาร 2522

> ระเบียบ กพ ว่าด้วยการออกจากราชการ 2554

> ระเบียบ สธ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2556

> ระเบียบ สร-ละเมิด2539

> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2537

> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 2-2559

> ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

> ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

slot gacor 4d slot anti rungkad slot demo pragmatic freechip 5000 slot online slot dana slot 88 slot dana slot pulsa TENAR4D TENAR4D INFOINDOBET RTP SLOT MAXWIN TENAR4D GALERI4D demo slot situs judi slot online slot dana gacor slot gacor maxwin slot pulsa 5000 slot88 slot anti rungkad slot88 slot gacor slot dana gacor judi slot online slot pulsa 5000 slot gacor maxwin demo slot