กรุณากรอกแบบสอบถามก่อนดาวน์โหลดข้อมูล
แบบเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
ชื่อผู้ขอใช้ข้อมูล :
นามสกุล :
ที่อยู่ :
อาชีพ :
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน/บริษัท
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อ :
ข้อเสนอแนะ :
ระดับความพึงพอใจ :
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
:: ขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถามข้อมูลนี้จะนำไปใช้ในการพัฒนาระบบให้บริการต่อไป ::